Manpower & Organization

ช่วยในการวางแผนและประมาณจำนวนพนักงานที่ต้องการ โดยระบบจะประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานและตอบสนองต่อความต้องการในการจ้างงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Fullstack
บริษัท ฟูลสแทคเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
315/17 โครงการพรีเมี่ยมเพรส เกษตร-นวมินทร์ ถ.สุคนธสวัสดิ์ 11-13
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
081-809-5215, 083-444-4664
contact@fullstack.co.th

© 2018-2024 Fullstack Enterprise. All rights reserved.